info

לקוחות יקרים, בהתאם להנחיות הממשלה חדרי בריחה שלנו סגורים להזמנות. אנו מאוד מקווים לחזור לפעילות בהקדם האפשרי ונשמח לראותכם בסניפים שלנו בקרוב

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת אסקייפרום בע"מ, ח.פ. 515415289, (להלן: "החברה"). השימוש באתר כפוף לתקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרא תקנון זה בעיון רב, שכן הגלישה באתר, כמו גם הגישה והשימוש במערכת ההזמנות הממוחשבת, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. מי שאינו מסכים לתנאים, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. משתמש שעושה שימוש באתר לרבות במערכת ההזמנות הממוחשבת יראו בו כמי שהסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. כללי
  1. החברה עוסקת, בין היתר, בתחום אטרקציות בידור ומפעילה בעצמה או באמצעות זכיינים "חדרי בריחה במציאות".
  2. האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות הפעילויות המוצעות על ידי החברה, לבצע הזמנות במערכת ההזמנות הממוחשבת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים באתר, לרכוש שוברי מתנה וכן לעשות שימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  3. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי תקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר.
  4. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה לחברה ו/או למי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.
  5. המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.
  6. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ויובהר למען הסר ספק כי הוראותיו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
  7. הכותרות בתקנון הינן לצורך נוחות בלבד ואין ללמוד מהן דבר לגבי פרשנות הוראותיו.
 2. כללי שימוש באתר
  1. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כל המשתמשים. החברה אינה מבצעת סינון או בדיקה של המשתמשים באתר ואינה יכולה לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם על פי התקנון. כמו כן, לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והחברה אינה לוקחת אחראיות על גילאי המשתמשים.
  2. המשתמש חייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות הדין והתקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.
  3. המשתמש מסכין לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.
  4. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון על מנת להגן על זכויותיה על פי דין ותקנון זה.
 3. הזמנת משחק במערכת ההזמנות הממוחשבת
  1. על משתמש המבקש להזמין משחק בחדר בריחה באמצעות מערכת ההזמנות הממוחשבת שמצויה באתר, יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.
  2. האפשרות להזמין משחק בחדר בריחה הינה אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנים.
  3. על מנת לבצע הזמנה למשחק בחדר בריחה, על המשתמש לבחור את חדר הבריחה הרצוי וכן את המועד הפנוי הרצוי.
  4. לאחר בחירת המשחק והמועד, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם שמו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר שחקנים (להלן: ". משתמש אשר לא ימסור פרטם אלה, כולם או חלקה, לא יוכל להזמין משחק. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת על זכותה להוסיף פרטים נוספים אשר המשתמש יתבקש לספק לצורך ביצוע ההזמנה. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים בעת הרישום.
  5. על הלקוח להיות זמין טלפונית במספר הטלפון שסיפק לחברה 48 שעות לפני תחילת המשחק וזאת לצורך קבלת אישורו להגעתו למשחק במועד שנקבע לכך. החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה של משתמש שהפר תנאי סעיף זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה באשר לביטול ההזמנה כאמור.
  6. מתן פרטים כאמור בסעיף ‎3.4 לעיל על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש הוא בעל אמצעי תשלום ויכולת לשלם עבור המשחק.
  7. הזמנת המשחק כפופה לאישור ההזמנה על ידי החברה באמצעות דואר אלקטרוני מאת החברה אשר ישלח למשתמש. אישור ההזמנה יכלול אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה ובכלל זה חדר המשחק והודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.
  8. הסכומים המפורטים במחירון המוצג באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, למעט במקרה של טעות סופר.
  9. לחברה הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על ההזמנה שבוצעה עובר לשינוי המחיר כאמור.
 4. ביטול הזמנה
  1. משתמש רשאי לבטל הזמנה שביצע במערכת הממוחשבת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה ובלבד שעשה כן 24 שעות לפחות לפני מועד המשחק.
  2. משתמש שלא הגיע למשחק על אף שאישר הגעתו כאמור בסעיף ‎5 או איחר למשחק למעלה מ- 30 דקות יחויב ב-100% מעלות ההזמנה, וזאת למעט מקרים חריגים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהם יופחת החיוב או יבוטל.
  3. משתמש שביטל את הגעתו למשחק במהלך 24 השעות לפני המשחק יחייב ב- 50% מעלות ההזמנה.
  4. במקרה שבו חלק ממשתתפי המשחק לא יתייצבו למשחק, המשתתפים לא יהיו זכאים לקבל החזר כספי או משחק חלופי עבור המשתתפים שלא יתייצבו למשחק והחיוב בגין המשחק ייעשה בהתאם למספר המשתתפים הנקוב בהזמנה.
  5. יובהר, כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטל הזמנה של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, לרבות ביטול הזמנתו, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
   1. המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת ההזמנה.
   2. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.
   3. המשתמש עשה שימוש באתר ו/או במערכת ההזמנות הממוחשבת כדי לעשות מעשה בלתי חוקי, ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.
   4. המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או במשתמשיו.
  6. כל האמור בפרק זה תקף ויחול גם לגבי הזמנה באמצעות שובר מתנה.
 5. התנהגות בחדרי הבריחה ובזמן ההמתנה למשחק
  1. החברה רשאית לקבוע כללי התנהגות בחדרי הבריחה ובזמן ההמתנה למשחק. כללים אלה יוצגו למשתתפי המשחק בחדר ההמתנה בטרם התחלת המשחק.
  2. המשתמש מתחייב לציית לכללי ההתנהגות והוא מודע ומסכים לכך שתנאי להשתתפותו במשחק הינו ציות לכללי ההתנהגות.
  3. במקרה של הפרת כללי ההתנהגות על ידי משתתף החברה תהא רשאית להפסיק לאלתר את המשחק תוך חיוב המשתתפים בעלות ההזמה והמשתתפים במשחק יהיו מנועים מלהשמיע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 6. שירות לקוחות
  1. בכל שאלה לגבי האתר או פעילות החברה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@escaperoom.co.il או בטלפון 079-932-2224
 7. קניין רוחני
  1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.
  2. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  3. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא קבלת הסכמה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 8. אבטחת מידע והגנת הפרטיות
  1. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם היא אינה יכול למנוע זאת באופן מוחלט ואין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני כח עליון ו/או חדירה למחשביה או לחשיפת המידע האגור אצלה. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע שנאגר אצלה, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  2. המשתמש מסכים כי בכפוף להוראות הדין, החברה תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש עשה שימוש במידע בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות הקנון. החברה תהא רשאית למסור את פרטיו של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
  3. ידוע למשתמש והאו נותן את הסכמתו לכך כי המידע שמסר לחברה יישמר במאגר החברה וכי החברה תהא רשאית להשתמש בו לצרכים מסחריים, בין היתר לדיוור, לפרסומות להודעות ומבצעים וכיו"ב. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו כאמור, בכל עת על ידי שליחת הודעת ביטול לדואר אלקטרוני to@escaperoom.co.il.
 9. הסכמה כוללת
  1. תנאי תקנון זה ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר ובמערכת ההזמנות הממוחשבת והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין החברה.
 10. שמירה על זכויות
  1. בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון כויתור על זכות מזכויותיה.
  2. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.
  3. סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואל ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 11. סמכות שיפוט
  1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הינו בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו. יובהר,