תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת אסקייפרום בע"מ, ח.פ. 515415289, (להלן: "החברה"). השימוש באתר כפוף לתקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרא תקנון זה בעיון רב, שכן הגלישה באתר, כמו גם הגישה והשימוש במערכת ההזמנות הממוחשבת, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. מי שאינו מסכים לתנאים, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. משתמש שעושה שימוש באתר לרבות במערכת ההזמנות הממוחשבת יראו בו כמי שהסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה

 1. כללי

  1. החברה עוסקת, בין היתר, בתחום אטרקציות בידור ומפעילה בעצמה או באמצעות זכיינים חדרי בריחה.

  2. האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות הפעילויות המוצעות על ידי החברה, לבצע הזמנות במערכת ההזמנות הממוחשבת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים באתר, לרכוש שוברי מתנה, להצטרף למועדון הלקוחות של החברה וכן לעשות שימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  3. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי תקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר.
  4. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה לחברה ו/או למי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.
  5. המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר, יש לוודא כל מידע מול נציגי החברה בטלפון וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.
  6. משתמש יהיה אחראי לקו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.
  7. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ויובהר למען הסר ספק כי הוראותיו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
  8. הכותרות בתקנון הינן לצורך נוחות בלבד ואין ללמוד מהן דבר לגבי פרשנות הוראותיו.
    
 2. כללי שימוש באתר

  1. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כל המשתמשים. החברה אינה מבצעת סינון או בדיקה של המשתמשים באתר ואינה יכולה לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם על פי התקנון. כמו כן, לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והחברה אינה לוקחת אחראיות על גילאי המשתמשים.

  2. המשתמש חייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות הדין והתקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.
  3. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.
  4. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון על מנת להגן על זכויותיה על פי דין ותקנון זה.
    
 3. הזמנת משחק במערכת ההזמנות הממוחשבת

  1. על משתמש המבקש להזמין משחק בחדר בריחה באמצעות מערכת ההזמנות הממוחשבת שמצויה באתר, יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.

  2. האפשרות להזמין משחק בחדר בריחה הינה אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנים.
  3. על מנת לבצע הזמנה למשחק בחדר בריחה, על המשתמש לבחור את חדר הבריחה הרצוי וכן את המועד הפנוי הרצוי.
  4. לאחר בחירת המשחק והמועד, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם שמו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר שחקנים ועוד. משתמש אשר לא ימסור פרטם אלה, כולם או חלקה, לא יוכל להזמין משחק. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת על זכותה להוסיף פרטים נוספים אשר המשתמש יתבקש לספק לצורך ביצוע ההזמנה. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים בעת הרישום.
  5. לאחר ביצוע הזמנה על המשתמש להיות זמין טלפונית במספר הטלפון שסיפק לחברה וזאת לצורך קבלת אישור טלפוני מהחברה על אפשרות קיום המשחק במועד שנקבע על ידי המשתמש ומסירת פרטי כרטיס אשראי לחברה. החברה תשמור את פרטי האשראי של המשתמש בתוך מערכת מאובטחת של חברת סליקה ותשתמש בהם כערבון. במידה והמשתמש לא תתייצב למשחק ללא התראה של מינימום 24 שעות לפני מועד המשחק החברה תהיה רשאית לגבות "דמי ביטול" בגובה 200 ש״ח עבור הזמנה של חדר בודד או 400 ש״ח עבור הזמנה של חדר כפול. החברה רשאית לבטל את ההזמנה של המשתמש בכל עת במידה ולא תצליח ליצור קשר עם המשתמש לאישור המשחק במספר טלפון שנמסר על ידי המשתמש בהזמנה באתר או במקרה​ ​והמשתמש סירב להשאיר פרטי אשראי תקינים לערבון​.
  6. מתן פרטים כאמור בסעיף 3.4 לעיל על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש בדק את מחיר המשחק והוא בעל אמצעי תשלום ויכולת לשלם עבור המשחק על פי מחירון החדר שמפורסם באתר. במידה והמשתמש יגיע למשחק אך יסרב לשלם על המשחק על פי המחירון המפורסם באתר לפני כניסה למשחק החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ולגבות מהמשתמש "דמי ביטול" בגובה 200 ש״ח עבור הזמנה של חדר בודד או 400 ש״ח עבור הזמנה של חדר כפול.
  7. הזמנת המשחק כפופה לאישור ההזמנה על ידי החברה. אישור ההזמנה יכלול אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה ובכלל זה חדר המשחק, שעת המשחק ואישור טלפוני על כך שניתן לקיים את המשחק במועד שנבחר.
  8. הסכומים המפורטים במחירון המוצג באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, למעט במקרה של טעות סופר.
  9. לחברה קימת הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על ההזמנה שבוצעה תרם שינוי המחיר כאמור.
  10. החברה לא תישאה במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו ההזמנה של המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש לבצע את ההזמנה.
    
 4. ביטול הזמנה

  1. המשתמש רשאי לבטל הזמנה שביצע במערכת הממוחשבת או דרך הטלפון ללא דמי ביטול באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה ובלבד שעשה כן 24 שעות לפחות לפני מועד המשחק.

  2. המשתמש שביטל את המשחק בהתראה של פחות מ-24 שעות לפני המשחק או שלא הגיע למשחק שהזמין או שאיחר למשחק למעלה מ-20 דקות יחויב ב-"דמי ביטול" בגובה 200 ש״ח עבור הזמנה של חדר בודד או 400 ש״ח עבור הזמנה של חדר כפול, וזאת למעט מקרים חריגים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהם יופחת החיוב או יבוטל.
  3. יובהר, כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטל הזמנה של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, לרבות ביטול הזמנתו, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
   1. המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת ההזמנה.
   2. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.
   3. המשתמש עשה שימוש באתר ו/או במערכת ההזמנות הממוחשבת כדי לעשות מעשה בלתי חוקי, ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.
   4. המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או במשתמשיו.
  4. כל האמור בפרק זה תקף ויחול גם לגבי הזמנה באמצעות טלפון או שובר מתנה.
    
 5. התנהגות בחדרי הבריחה ובזמן ההמתנה למשחק

  1. החברה רשאית לקבוע כללי התנהגות בחדרי הבריחה ובזמן ההמתנה למשחק. כללים אלה יוצגו למשתתפי המשחק בחדר ההמתנה בטרם התחלת המשחק.

  2. המשתמש מתחייב לציית לכללי ההתנהגות והוא מודע ומסכים לכך שתנאי להשתתפותו במשחק הינו ציות לכללי ההתנהגות.
  3. במקרה של הפרת כללי ההתנהגות על ידי משתתף החברה תהא רשאית להפסיק לאלתר את המשחק תוך חיוב המשתתפים בעלות ההזמה והמשתתפים במשחק יהיו מנועים מלהשמיע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
  4. ידוע למשתמש כי בחדריה הבריחה של החברה ובחללים אחרים במתחמי החברה מותקנות מצלמות הבטחה במעגל סגור. החברה תהיה רשאית להשתמש בתמונות ו/או צילומי וידאו ו/או הקלטות קול ו/או כל חומר אחר בהם מופיעים המשתתפים. החברה תהיה רשאית להפיק חומרים דיגיטאליים לפני ו/או במהלך ו/או אחרי המשחק לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.
  5. המשתתפים מתחייבים להימנע משתיית אלכהול ו/או משימוש בסמים טרם הגעתם למיקום המשחק. מפקחי המשחק יהיו רשאים לא לאפשר השתתפותם של המשתתפים במשחק, לבטל את ההזמנה ולגבות דמי ביטול.
    
 6. שירות לקוחות

  1. בכל שאלה לגבי האתר או פעילות החברה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוניto@escaperoom.co.il או בטלפון 079-932-2224

 7. קניין רוחני

  1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.

  2. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  3. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא קבלת הסכמה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
    
 8. אבטחת מידע והגנת הפרטיות

  1. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם היא אינה יכול למנוע זאת באופן מוחלט ואין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני כח עליון ו/או חדירה למחשביה או לחשיפת המידע האגור אצלה. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע שנאגר אצלה, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

  2. המשתמש מסכים כי בכפוף להוראות הדין, החברה תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש עשה שימוש במידע בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות הקנון. החברה תהא רשאית למסור את פרטיו של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
  3. ידוע למשתמש והאו נותן את הסכמתו לכך כי המידע שמסר לחברה דרך האתר ו/או דרך הטללפון יישמר במאגר החברה וכי החברה תהא רשאית להשתמש בו לצרכים מסחריים, בין היתר לדיוור, לפרסומות, להודעות ומבצעים וכיו"ב.
  4. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לו מעת לעת באמצעות מסרונים ו/או דיוורים חומרים פרסומיים, הודעות שירות שונות, אישורי הזמנת משחק והודעות אחרות. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו כאמור, בכל עת על ידי שליחת הודעת ביטול לדואר אלקטרוני to@escaperoom.co.il
    
 9. הסכמה כוללת

  1. תנאי תקנון זה ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר ובמערכת ההזמנות הממוחשבת והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין החברה.

  2. אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה על ידי המשתמש בגין הזמנתו.
  3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות של כל הצדדים.
    
 10. שמירה על זכויות

  1. בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון כויתור על זכות מזכויותיה.

  2. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.
  3. סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואל ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
    
 11. פטור מאחריות

  1. המשתמש או מי מטעמו (שותפים למשחק) מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לפטור את החברה, בעלי עניין בה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמם מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות לרבות שכר טרחה משפטי הקשורים להפרת הוראות התקנון על ידו. המשתמש יהא אחראי לשפות ולפצות את החברה, בעלי העניין בה, עובדיה ומנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם ולרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט ואובדן רווח שיגרמו להן עקב ו/או בקשר עם הפרת הוראות התקנון על ידי אותו המשתמש או מי מטעמו.

  2. בשום מקרה החברה לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה. בשום מקרה, חבותה ואחריותה של החברה, בשל עסקה ו/או בקשר אליה, לא תהיה גבוהה מגובה סכום העסקה הכולל.
  3. הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
    
 12. ביטול הסכם

  1. החברה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול ההסכם.
    

 13. ביקורות, המלצות, דירוגים ותוכן צדדים שלישיים

  1. כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות דירוגים, ביקורות, חוות דעת של שחקנים על חדרי הבריחה וסניפים שונים של הרשת, המלצות וכן כל מידע אחר שפורסם באתר ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי החברה ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

  2.  החברה לא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמשים על מידע זה. זוהי אחריותו של משתמש להעריך את הנכונות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
  3. משתמש מכיר בזאת שכל ההתכתבויות, חוות דעת, דירוגים, הערות ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש מבלי ידיעתו. החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל חוות דעת, דירוג או הערה ולכן החברה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לתוכן זה.
  4. כל מידע שמשתמש מפרסם באתר, בין אם חוות דעת, דרוג או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש מקנה לחברה את זכות השימוש באותם דירוגים, חוות דעת, הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של מקום וזמן או כל הגבלה אחרת.
  5. על ידי פרסום באתר או דרכו מידע כלשהו, משתמש נותן לחברה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את המידע לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות מקום או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.
  6. לחברה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח, למחוק ולעקוב אחר כל תוכן באתר כולל התוכן של צדדים שלישיים באתר בכל עת, לרבות בחוות הדעת, ביקורות, דירוגים ותגובות, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי החברה, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר של צד שלישי מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי שום הסבר, נימוק או הודעה למי שפרסם את החומר באתר או לכל צד שלישי אחר.
    
 14. סמכות שיפוט

  1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הינו בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

  2. תובענות ייצוגיות: המשתמש מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגדנו ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.

מדיניות פרטיות

 1. הקדמה

  1. הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
  2. מטרת זה היא לתאר באופן עקרוני את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרת האיסוף, השימושים שנעשים ושעשויים להיעשות במידע והעברתו לצד ג׳.
  3. מסמך מדיניות זה ינוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד לנשים ולגברים כאחד
  4. מדיניות פרטיות זו חלה הן על לקוחות והן על משתמשים (לפי הקשר הדברים), ואינה חלה על עובדי החברה, מועמדים לעבודה בה, נותני השירותים לחברה וספקיה.
  5. ייתכן שנעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך. מסמך המדיניות המעודכן יכנס לתוקף במועד פרסומו באתר. 
    
 2. איסוף פרטים אישיים

  1. ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:
   1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
   2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
   3. מידע, כמו למשל שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן הזמנת משחק או הרשמה לשירותים שונים באתר;
   4. מידע שאתם מזינים בזמן הצטרפות למועדון לקוחות או כתיבת ביקורות ו/או הודעות באתר — לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;
   5. מידע, כמו למשל השם, טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו ו/או להגיש מועמדות למשרה ו/או לקבלת הצעת מחיר לפעילות;
   6. מידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
   7. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
   8. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, חדרי בריחה שהזמנתם או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;
   9. מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
   10. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
   11. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו;
   12. מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוורים ושימוש במידע, תחומי עניין;
   13. מידע על מיקום – מידע בעניין המיקום בו נעשה שימוש בשירות, לרבות מיקום מכשירים, כתובת מגורים, כתובות נוספות בהן נעשה שימוש בשירותים וכיוצ”ב.
  2. לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו
  3. החברה אוספת מידע ממקורות שונים: ישירות מהלקוח, מציוד הקצה, מהשימושים ומצדדים שלישיים.
   1. מידע שאתם מספקים – החברה תאסוף מידע שאתם מוסרים על עצמכם ועל אחרים בין השאר במועד הזמנת משחק, רכישת מוצרים ושירותים ובמסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, במהלך השימוש בשירותים, בפניות לשירות הלקוחות, בהשתתפות בסקרים ובמבצעים ובכל אמצעי אחר בו יבחר הלקוח לספק לנו מידע.
   2. מידע שנאסף אוטומטית – כאשר אתם מצטרפים או משתמשים בשירותים של החברה ובאתר, נאסף מידע באופן אוטומטי על-ידי המערכות של החברה ושל צדדים שלישים המעורבות באספקת השירותים. כמו כן, שיחות לשירות הלקוחות עשויות להיות מוקלטות באופן אוטומטי, ומתקני החברה עשויים להיות מוגנים במצלמות אבטחה.
   3. מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – החברה מקבלת מידע עבור לקוחות מצדדים שלישיים כמו למשל: קבלני משנה וספקי מיקור חוץ, סוקרים, ויועצי שיווק, כל מקור חוקי המתיר מסירת מידע, מאגרי מידע חוקיים, מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמתם להעבירו לחברה. החברה עשויה לקבל מידע  שקיים לגביכם באינטרנט ו/או ברשתות חברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לכם חשבון. אנו עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו ולהצליבו עם  כל מידע אחר.
     
 3. שימוש בפרטים האישיים שלכם

  1. בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, בתקנון האתר או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:
   1. תפעול שוטף, אספקת שירותים, שיווק ובניית הצעות ייעודיות;
   2. ניהול האתר והעסק שלנו;
   3. התאמה האישית של האתר ושירותים עבורכם, לרבות מתן המלצות (לדוגמה: בהתאם למיקום או בהתאם לדפוסי השימו) ;
   4. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
   5. שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;
   6. אספקה של שירותים שהזמנתם ו/או שרכשתם דרך האתר;
   7. מתן שירות וביצוע פעולות שיווק, מכר ושימור.
   8. שליחה של התראות, אישורי הזמה, תזכורות, עדכונים לגבי הזמנה, חשבוניות, קבלות וכל מידע רלוונטי לגבי ההזמנה שלכם באתר.
   9. לשלוח לכם בכפוף להסכמתכם מסרונים והודעות מסחריות ושיווקיות (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין ברצונכם לקבל מידע שיווקי מאתנו)
   10. שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני בכפוף להסכמתכם (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר)
   11. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם בדואר האלקטרוני בדואר רגיל, במסרונים, במערכת חיוג אוטומטית ובכל אמצעי תקשורת אחר (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים)
   12. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’
   13. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר או למשחקים שלכם בחדרי בריחה של הרשת;
   14. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
   15. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו)
   16. חיובים, עריכת והפקת חשבונות וגביית כספים בגין שירותים שסופקו לך על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים.
   17. ניהול, בקרה פיתוח ושיפור הפעילות, השירותים, השיווק וכל מערכות החברה, פיקוח ובקרה על היקף ואופן השימוש בשירותים השונים, שיפור השירותים, המוצרים וכלי השיווק ופיתוח מוצרים חדשים (לרבות באמצעות מחקרי שוק, סקרים ועיבודים וניתוחים סטטיסטיים)
   18. שימושים אחרים
  2. החברה תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה ועל אינטרסים לגיטימיים של החברה, לפי הארוך.
    
 4. חשיפת פרטים אישיים

  1. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
  2. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
  3. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:
   1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
   2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
   3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון)
   4. לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של החברה או רכוש כלשהו של החברה
   5. ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה
   6. לקבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות ומכירה, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, עורכי דין, רואי חשבון, מתרגמים, נותני שירות וספקי מיקור חוץ אחרים שלנו.
   7. לצדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים ומספקים, כגון ספקים שמספקים שירותים ומוצרים נלווים, כולל לשם אספקת השירות, שיווק, פרסום ודיוור ישיר.
   8. לספקים חיצוניים עימם החברה תשתף פעולה לצורך שימושים סטטיסטיים ומחקריים, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים, וספקים אשר יערכו או יסייעו לחברה להפוך את המידע לסטטיסטי ואגרגטיבי וזאת לטובת שימושים של החברה וצדדים שלישיים.
   9. לאדם או גוף אחר אותו הסמכתם לקבל מידע אודותיכם.
  4. אנו  נהיה רשאים להעביר את כל המידע שברשותנו אודותיכם לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה של החברה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של החברה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים, שירות לקוחות, מכר, גביה וכיוצ”ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלשי אשר יקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כמפורט במדיניות פרטיות זו.
    
 5. העברות נתונים בינלאומיות

  1. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין מדינות שונות בעולם
  2. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות בהן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי.
  3. פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
  4. אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף 5 זה.
    
 6. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

  1. אנחנו ננקוט משנה זהירות טכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
  2. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
  3. אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
    
 7. תיקונים

  1. אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו.
  2. אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.
    
 8. אתרים צד ג

  1. האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.
    
 9. עוגיות

  1. האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה. עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. אנחנו משתמשים גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.
  2. אנחנו משתמשים בשירותי חברות Google, Facebook וחברות אחרות ובכלים כגון אך לא רק: Google Analytics, Google Tag Manager  , Google Ads, Facebook Pixel  ועוד באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש שמבקר באתר, לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר, לאפשר למשתמשים להשתמש בעגלת קניות באתר, לשפר את נוחות השימוש באתר, לנתח את השימוש באתר, לנהל את האתר, למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר, להתאים אישית את האתר לכל משתמש, להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים
  3. אתם יכולים  לחסום שימוש בעוגיות דרך הגדרות של הדפדפן שלכם אך לחסימה כזאת תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש גם בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
  4. אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם, אך גם למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.
    
 10. שינוים ועדכונים של מדיניות הפרטיות

  1. החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות פרטיות זו לצרכיה או לשינויים בדין או להנחיות הרגולטוריות על פיהם אנו פועלים. בכל עת יופיע באתר האינטרנט שלנו המסמך המעודכן שמפרט את מדיניות הפרטיות. על המשתמש לשים לב לשינויים אלו בכל כניסה לאתר והם יחולו על כל המשתמשים מיד מרגע עדכון הקובץ אתר.